advertisement

دریافت سنبل

دریافت جایزه وسنبل صادر کننده نمونه توسط مدیرعامل شرکت

بازدید مدیر شرکت واندا ویل بلژیک

عکس یادگاری همراه با مدیران کارخانه فرش افشار زرینه

فروشگاه شهر

نمای داخلی فروشگاه مرکزی شرکت در شهر میاندوآب

فروشگاه شهر

نمای بیرونی فروشگاه مرکزی شرکت در شهر میاندوآب

فروشگاه شهرک

نمای بیرونی فروشگاه مرکزی شرکت در شهرک صنعتی

HCI

نمای یکی از دستگاه های پیشرفته تولیدی

HCI

نمای یکی از دستگاه های پیشرفته تولیدی

HCI

نمای یکی از دستگاه های پیشرفته تولیدی

HCI

نمای یکی از دستگاه های پیشرفته تولیدی

  • آخرین خبرها

در باره کارخانه فرش ستاره افشار

تار زرین بر پود سیمن گره زده ایم تا نقش افشار را زینت بخش خانه هایتان کنیم نقشهای اصیل تبریز و افشار که شهرت جهانی در امر هنر فرش بافی داشته و دارند الهام بخش تولیدات فرش ماشینی شمال غرب کشور شده است، شرکت فرش افشارزرینه میاندوآب با بهره گیری از دستگاههای پیشرفته وبا نساجان مجرب و مدیریت پیشرفته و تولید شبانه روزی خود تلاش میکند عملا فرش ماشینی افشارزرینه را با شهرت جهانی منطقه افشار نگه دارد ... بیشتر

در مورد فرش

فرش ماشینی که تار و پودش، صنعت است وهنر ء از یک سو نشان از خلاقیت و ذوق تولید کننده واز سویی دیگر اشاره بر توانمندی و بهره وری از تکنولوژی نوین دارد ‏این صنعت روبه رشد امروزه در حال پشت سرنهادن دورانی است . بحران گونه که خوشبختانه شرکت فرش ستاره در سایه بهره گیری از برترین تکنولوژی و استفاده از مهارت متخصصین مبتکر و... بیشتر

  • فیلم وتبلیغات

  • تولیدات جدید

فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش
فرش مشخصات فرش

نوع پیکربندی

نوع رنگ